ZPP.271.8.2012  Wysoka, dnia 27sierpnia 2012 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę muru oporowego pomiędzy halą sportową a zespołem boisk sportowych Orlik w Wysokiej”

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Usługowo-Handlowy , Zbigniew Szydłowski

Ul. Konopnickiej 71, 64-915 Jastrowie

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza cenowo.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

Zakład Usługowo-Handlowy, Zbigniew Szydłowski

Ul. Konopnickiej 71, 64-915 Jastrowie

100,00

2.

Zakład Budownictwa Ogólnego „DOM-BUD”, Wiesław Fenske

Ul.  Różana 10, 89-300 Wyrzysk

77,37

3.

 MUR-BET, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa

55,02

 

 

Mgr inż. Marek Madej

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka