ZPP.271.6.2012            Wysoka, dnia 9 lipca 2012 roku    

 

Otrzymują:

                                                                         Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

Z A W I A D O M I E N I E

       Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4, art. 93ust. 3 pkt  2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

u n i e w a ż n i a m

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Przebudowę boiska sportowego wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Wysoka”

UZASADNIENIE:

Miasto i Gmina Wysoka opublikowała ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 135823-2012 w dniu 21.06.2012 roku, na własnej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w ogłoszeniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie znalazł środków aby zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.

 

                                                                                                                mgr inż. Marek Madej

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

 

 

 

Otrzymują:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu – wszyscy