ZPP.272.4.2012  Wysoka, dnia 9lipca 2012 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem boiska w miejscowości Wysoczka, gm. Wysoka” 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PERPIL”  Roman Piehl& Marian Pers

Czajcze 11, 89-320 Wysoka

Uzasadnienie:

Została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Treść ofertyodpowiada treści SIWZ. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „PERPIL” Roman Piehl, Marian Pers, Czajcze 11, 89-320 Wysoka

 

 

100,00

 

 

Mgr inż. Marek Madej

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka