ZPP.272.5.2012  Wysoka, dnia 9lipca 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w miejscowości Młotkowo, gm. Wysoka” 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PERPIL”, Roman Piehl& Marian Pers,

    Czajcze 11, 89-320 Wysoka – na część nr I

b) TNT Ogrody Teresa Klak, Bądecz 80, 89-320 Wysoka –na część nr II

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treści ofert odpowiadają treści SIWZ, Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „PERPIL” Roman Piehl, Marian Pers, Czajcze 11, 89-320 Wysoka

Na część nr I zamówienia

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Standrew” s.c. Jolanta Starzyńska, Grzegorz Andrzejczak,

Łęgowo 12A, 62-100 Wągrowiec

Na część nr 2 zamówienia

 

88,55

3.

TNT Ogrody Teresa Klak

Bądecz 80, 89-320 Wysoka

Na część nr 2 zamówienia

 

100,00

 

Mgr inż. Marek Madej

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka