PP.67330.2.2012.                                                                                                           Wysoka, dnia 5 lipca 2012 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,  art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dnia 23 maja 2012 roku na wniosek Powiatu Pilskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Pilskiego, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w dniu 4 lipca 2012 roku wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia p.n.; – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P relacji Kijaszkowo – Kruszki” na odcinku obejmującym dz. nr 21, 157, 108/1, 43/20 i 33/1, 42 położone w obrębie w. Kijaszkowo, jedn. ew. gm. Wysoka.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

 

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                               mgr inż. Marek Madej

 

Otrzymują:

1. strony postępowania

gabloty ogłoszeń – Gm. Wysoka, Gm. Łobżenica

2. a/akta

IF-W