Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012, poz. 391),  gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, jako stacjonarne urządzenie techniczne, którego eksploatacja może spowodować emisję, posiada również status „instalacji” w porozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z powyższym podlega zgłoszeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

Wypełnione przez właścicieli lub użytkowników nieruchomości, druki zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w sekretariacie lub pokoju nr 25.