PP.67330.2.2012.                               Wysoka, dnia 24 kwietnia 2012r.                                                                        

 

                                              OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1, w odniesieniu do art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm./,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 29 marca 2012 roku, zostało wszczęte na wniosek Powiatu Pilskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Pilskiego, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia p.n.; – „przebudowa drogi powiatowej nr 1197P relacji Kijaszkowo – Kruszki” na odcinku obejmującym dz. nr 21 i 157 położone w obrębie w. Kijaszkowo, jedn. ew. gm. Wysoka.

 

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                           mgr inż. Marek Madej

 

 

 

Otrzymują:

1. gabloty ogłoszeń / BIP – Gm. Wysoka, Gm. Łobżenica

2. a/akta

IF-W