ZPP.271.2.2012                                                                  Wysoka, dnia 03kwietnia2012 roku

INFORMACJA  O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Św. Walentego w Wysokiej”

Na podstawie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą  ofertę wybrano: 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „INSMONT” Sp. z o.o.

Ul. Notecka 36

64-800 Chodzież

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta z największą liczbą punktów (najniższa cena)

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

Nr

oferty

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

3

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „Ce-STA”

ul. Portowa 21

76-200 Słupsk

89,78

5

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „INSMONT ”

Sp. z .o.o.,

ul. Notecka 36

64-800 Chodzież

100,00

 

II. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 wykluczono z udziału w postępowaniu 3 Wykonawców a ich oferty zostały odrzucone.

Nr

ofert

Nazwa i adres Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu

1

Firma „TUNEL” , Waldemar Skaskiewicz

Ul. Lambora 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

2

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ‘WOD-BUD”,

Tadeusz i Paweł Ryczkowscy, sp. jawna,

Ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła

4

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ”

Waldemar Piotrowski

Ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

 

Uzasadnienie:

Zamawiający pismem z dnia 23 marca 2012 roku wezwał Wykonawców do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia wadium na wydłużony okres związania z ofertą.

Następujące firmy:

1. Firma „TUNEL” , Waldemar Skaskiewicz, ul. Lambora 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych ‘WOD-BUD”, Tadeusz i Paweł Ryczkowscy,  

    sp. jawna, ul. Przemysłowa 31, 64-920 Piła

3. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ” , Waldemar Piotrowski

    Ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

nie złożyły przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres związania z ofertą.

W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyklucza się z udziału w postępowaniu w/w firmy.

 

 

                                                                                     mgr inż.Marek Madej

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka