Wysoka, dnia 2 grudnia 2011 roku

ZPP.271.11.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka”

           Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu:

I. Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę złożoną przez: 

ART- BULDING, Artur Żak, ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta najkorzystniejsza cenowo.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

MUR-MAN, Rutkowski-Trzecki, sp. jawna

ul. Michelsona 23, 88-320 Strzelno

 

91,93

2.

Usługowy Zakład Murarski, Józef Kądziołka

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

 

77,21

3.

 Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe

MURBET, sp. z o.o. ul. Korczak 16A, 62-800 Kalisz

 

 80,46

4.

 ART.-BULDING, Artur Żak

ul. Za Dworcem 7, 77-400 Złotów

 

 100,00

5.

 

 

 

 

 Lepiko sp. z o.o. + Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH, sp. z o.o., Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

 

76,48

6.

Konsorcjum Firm: Lider – KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje sp. z o.o.

Plac Staszica 1, 64-920 Piła  + Partner – Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „SPADOCHRONIARZ”, Waldemar Piotrowski ,

ul. Kamienna 40, 64-920 Piła

 

73,13 

7.

 WEZAMBUD, Usługi Ogólnobudowlane,

Władysław i Zbigniew Springer, spółka cywilna, ul. Wyczółkowskiego 1A, 88-400 Znin

 

 89,97

8.

 Przedsiębiorstwo Budowlane, Wiktor Walkowiak, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec

83,54

 

 

 

 

                                                                                         Mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka