OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka

 

Stosownie do art. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka, Nr XII/68/2011 z dnia 26 października 2011 roku, zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wysoka, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/221/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 13 lutego 2001 roku., ostatnio zmienionego Uchwałą Nr XLVII/291/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 września 2010 roku, w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wysoka w okolicy miejscowości Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy.

Przedmiotem zmiany Studium jest uaktualnienie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu miasta i gminy Wysoka z poszerzeniem obszarów dopuszczających lokalizację obiektów pozyskujących energię odnawialną wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w okolicy wsi Rudna i Mościska.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany Studium. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka - w terminie do dnia 20 grudnia 2011 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,  winien określać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy                    

                                                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                                            Marek Madej