ZPP.271.9.2011                                                     Wysoka, dnia 27października 2011 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) Firma Usługowa, Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/9, 25-518 Kielce  – na część nr I zamówienia,

b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STANDREW” s.c. Jolanta Starzyńska, Grzegorz Andrzejczak, Łęgowo 12A, 62-100 Wągrowiec – na cześć nr II zamówienia

Uzasadnienie: Treść w/w ofert odpowiada treści SIWZ. Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu.

            Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Firma Usługowa, Jerzy Wincukiewicz

Ul. Warszawska 31c/9, 25-518 Kielce

na:  część nr I zamówienia

       część nr IIzamówienia

 

 

 

100,00

88,39

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Standrew” s.c. Jolanta Starzyńska, Grzegorz Andrzejczak,

Łęgowo 12A, 62-100 Wągrowiec

na część nr II zamówienia

 

 

 

100,00

3.

NOVUM – wyposażenie placów zabaw

Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 PASYM

na: część nr I zamówienia

     część nr II /oferta odrzucona/

 

 

95,63

 

Mgr inż. Marek Madej

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka