ZPP.272.4.2011                                                        Wysoka, dnia 7października 2011 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bądecz, gm. Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

a) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PERPIL” , Roman Piehl, Marian Pers, Czajcze 11, 89-320 Wysoka – na część nr I zamówienia,

b) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STANDREW” s.c. Jolanta Starzyńska, Grzegorz Andrzejczak, Łęgowo 12A, 62-100 Wągrowiec – na cześć nr II zamówienia

Uzasadnienie: Treść w/w ofert odpowiada treści SIWZ. Wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu.

            Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „PERPIL” Roman Piehl, Marian Pers, czajcze 11, 89-320 Wysoka

Na część nr I zamówienia

 

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Standrew” s.c. Jolanta Starzyńska, Grzegorz Andrzejczak,

Łęgowo 12A, 62-100 Wągrowiec

 

100,00

3.

Usługi Remontowo-Budowlane „AD-BUD” Adam Wójcik, ul. Orzeszkowej 32, 64-830 Margonin

 

 

95,03

 

Mgr inż. Marek Madej

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka