ZPP.271.9.2011                                                           Wysoka, dnia 5 października 2011 roku

 

 

wg rozdzielnika

 

 

         Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych //t. jedn. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/  Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej: „Wyposażenia placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze, gm. Wysoka” wprowadza  następujące modyfikacje:

- w Rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia, Część II Dostawa i montaż zestawu placu zabaw, wers szósty w brzmieniu:

- pomost łączący o wymiarach 100x100 cm wykonany z półwałków sosnowych 1 O 10, 

  zmienia się na:

- pomost łączący o wymiarach 100x100 cm wykonany z półwałków sosnowych 1 O10 x

  100 cm przymocowany śrubami zamkowymi,

następnie dodaje się wers kolejny w brzmieniu:

- pomost balkonik o wymiarach 100x100 cm wykonany z półwałków sosnowych 1/2 O10

Dalszy opis pozostaje bez mian.

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert  na ( Rozdział 12 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert):

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

    Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

    Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

    89-320 Wysoka

    Pokój nr 26-28 (sekretariat – II piętro) lub za pośrednictwem poczty

    w terminie 12.10.2011 roku, do godz. 09.30.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 października 2011 roku, godz. 10.00. w siedzibie

   Zamawiającego, w Sali posiedzeń (I piętro).

 

 

 

                                                                                               mgr inż. Marek Madej

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

 

 

Otrzymują: 

  1. Strona internetowa Zamawiającego.
  2. a/akta