ZPP.2710.7.2011                                                              Wysoka, dnia 29 września 2011 roku

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców

 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bądecz, gm. Wysoka”

 

        W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/ udzielam następującej odpowiedzi:

 

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu o wymiarach: długość 5,60 m, szerokość 4,0 m. Zestaw będzie zawierał ślizg z laminatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Urządzenia i materiały zaproponowane przez Wykonawcę muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych jakie przewiduje Zamawiający. Wykonawca musi zachować podstawowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia  i parametrów nie gorszych niż zawarte w pierwotnym zamówieniu.

 

Zapytanie 2:

Czy zestaw zabawowy tak samo jak huśtawkę należy zamontować na kotwach stalowych ?

Odpowiedź:

Zestaw huśtawkowy sprężynowy należy zamontować na kotwach stalowych zespolonych  z prefabrykatem betonowym.

 

 

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

2. a/akta

 

 

                                                                                                Marek Madej

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka