Wysoka: Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze, gm. Wysoka.
Numer ogłoszenia: 305706 - 2011; data zamieszczenia: 26.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka , pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, tel. (67) 2871004, faks (67) 2871004.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawysoka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem boiska wiejskiego w miejscowości Czajcze, gm. Wysoka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: Część I: Zagospodarowanie boiska wiejskiego: - dostawa i montaż kompletnych bramek do piłki nożnej (komplet czyli 2 szt), bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża, aluminiowa, 500x200 cm, montowana w tulejach, front z profilu owalnego, 120x100 mm, anodowanego w kolorze srebrnym lub innym, boki i dół rurki stalowe, ocynkowane ogniowo, siatka w komplecie bramki, - dostawa (bez montażu, w przedmiarze jest pomyłka i mowa o piłce siatkowej) kompletnych bramek do piłki ręcznej, (komplet czyli 2 szt.), wym. 300x200 cm, głębokość 100 cm, konstrukcja - front i dół bramki - profil stalowy o wym. 80x80 mm, boki - rurki stalowe, całość wykonana ze stali ocynkowanej, malowana w czerwone pasy, - dostawa 20 szt. ławek o stabilnej konstrukcji stalowej, wymiar: długość - 150 cm, głębokość siedziska - 40 cm, grubość desek 3 cm. Kolor desek np. drewno orzechowe lub inny, - dostawa 6 szt. koszy ulicznych, wolnostojących, bez możliwości kotwienia, poj. 50 litrów, stalowy malowany proszkowo - kolor do uzgodnienia (np. zielony), wys. 500 mm, wymiary górne: 400x400 mm, wymiary dolne, 300x300 mm, - częściowa niwelacja terenu boiska - wyrównanie części terenu boiska równiarką (ok. 6-8 godzin) Część II: Dostawa i montaż zestawu placu zabaw: Zestaw zabawowo-rekreacyjny składający się z następujących elementów: -wieża główna z dachem dwuspadowym i podestem do zjeżdżalni o wysokości 100x100x300 cm, Słupy główne sosnowe o wymiarach O 12x300 cm, podest z wałków sosnowych o wymiarach1/2 O 10x100 cm, - zjeżdżalnia z włókna poliuretanowo-szklanego o długości 2,2 m, - pomost łączący o wymiarach 100x100 cm wykonany z półwałków sosnowych 1 O 10, - pomost łączący wykonany z drewna sosnowego 1 O 10x100 cm, - poręcze zabezpieczające przymocowane śrubami ocynkowanymi O 10, - podest wejściowy o wymiarach szerokość 76 cm, długość 120 cm wykonany z 1 O 10 wałka sosnowego, Kotwienie do gruntu: Zestaw kotwiony za pomocą fundamentów betonowych zespolonych z kotwami metalowymi i przytwierdzony do konstrukcji drewnianej śrubami zamkowymi. Dostawa i montaż zespołu huśtawek: a) zestaw huśtawkowy: belka główna O 12x300 cm, zawiesie huśtawkowe łańcuchowe i deska gumowo-metalowa, konstrukcja główna z podestem widokowym wykonanym z drewna toczonego sosnowego O 10 i 1 O 10, wymiary gabarytowe konstrukcji 3,5x2,1x2,25 m, konstrukcja przytwierdzona do ziemi fundamentem betonowym i kotwami metalowymi, b) zestaw huśtawkowy sprężynowy: długość 0,7 m, wysokość 0,8 m, siedzisko drewniane, korpus ze sklejki wodoodpornej grubości 20 mm, korpus główny rura O 60 mm, sprężyna z pręta O 20 mm zespolona ( w ziemi) z prefabrykatem betonowym 50x50x20 cm, Zamawiający nie wprowadza ograniczeń, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy prawo Zamówień Publicznych tj. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na w/w jedną lub dwie cześci zamowienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenia w zakresie zamówienia,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz OFERTA, kosztorys ofertowy - na całość zamówienia lub poszczególne jego części, harmonogram rzeczowo-finasowy - na całość zamówienia lub poszczególne jego części.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy między innymi w następujących sytuacjach: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy wniesiono odwołanie lub skargę do sądu i po ich rozstrzygnięciu wskazany w SIWZ termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki, aby zamówienie zrealizować z należytą starannością, 2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiana wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 4) zmiany terminów oraz zasad płatności - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 1, 5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności - wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powodu konieczności usunięcia braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 6) zamiany technologiczne, w szczególności - konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej , w sytuacji gdy zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, 7) wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem skutków finansowych tych zmian, 8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty realizacji zaniechanego zakresu zadania, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 9) zmiana stawek VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, 10) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia - za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zakres wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 11) zmiana innych postanowień umownych w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminawysoka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wysoka w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający na przedmiotową inwestycję otrzyma dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie