ZPP.271.6.2011                                                                     Wysoka, dnia 19 września 2011 roku

            Z A W I A D O M I E N I E   

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu Nauka szansą dla uczniów gminy Wysoka ”:  

 

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano: 

 

 

Nr

oferty

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

1.

 

Champions-Swimming & Fitness, Michał Płonka

Ul. Szkolna 14/27, 77-400 Złotów

na cześć nr 18 w SP w Mościskach

 

2..

 

Beata Madalińska, ul. Akacjowa 2/5, 89-300 Wyrzysk

na część nr 15 w SSP w Czajczu

 

3.

 

Grażyna Ziarek, Kosztowo 40, 89-300 Wyrzysk

na część nr 13 w SSP w Czajczu

 

4.

 

Teresa Nowakowska, Bądecz 80, 89-320 Wysoka

na część nr 10 w SSP w Bądeczu

 

5.

 

Zuzanna Kochaniec, ul. Podgórna 5, 89-320 Wysoka

na część nr 11 w SSP w Bądeczu

 

6.

 

Ewa Weiner, Bądecz 94, 89-320 Wysoka

na część nr 7 w SSP w Bądeczu

 

7.

 

Lidia Mrotek, ul. Łączna 270/40, 64-920 Piła

na część nr 9 i część nr 12 w SSP w Bądeczu

 

8.

 

Ewa Weiner, Bądecz 94, 89-320 Wysoka

Teresa Nowakowska, Bądecz 80, 89-320 Wysoka

na część nr 8 w SSP w Bądeczu 

 

9.

 

Łukasz Dawid Sadkowski, ul. Krajeńska 2B/1

89-300 Wyrzysk

na część nr 14 w SSP w Czajczu

 

10.

 

Magdalena Bator, Głubczyn 88, 77-430 Krajenka

Anna Gorzewska-Bronk, Augustowo 5, 77-430 Krajenka

Ilona Kabat, ul. Świerczewskiego 11/6, 89-320 Wysoka

Wiesława Pietrzak-Budnik, Plac Wolności 7/1, 89-320 Wysoka

na część nr 17 w SP w Mościskach

 

11.

 

Grażyna Wrzaszczak, Mościska 9/3, 89-320 Wysoka

na część nr 16 w SP w Mościskach

 

12.

 

Ana Garstka, ul. Batorego 3/1, 89-320 Wysoka

na część nr 4 w SP w Wysokiej

 

13.

 

Jacek Jędrzejczak, ul. Dworcowa 22/3, 89-320 Wysoka

na część nr 19 w SP w Mościskach 

 

14..

 

Halina Aleksandra Bohn ul. Świerczewskiego 11/122/5

 89-320 Wysoka

na część nr 3 w SP w Wysokiej 

 

15.

 

Małgorzata Ciepluch, ul. Szkolna 3/6, 89-320 Wysoka

Anna Garstka, ul. Batorego 3/1, 89-320 Wysoka

Emilia Kolman-Kłysz, ul. Św. Walentego 26/1, 89-320 Wysoka

Mirosława Kozakiewicz, ul. Warsztatowa 2/3a, 64-920 Piła

Iwona Ornat, ul. Asnyka 7a/8, 64-920 Piła

Małgorzata Rocławska, Sędziniec 5/2, 89-320 Wysoka

Maria Stefaniak, ul. Szkolna 3/9, 89-320 Wysoka

na część nr 1 w SP w Wysokiej 

 

16.

 

Maria Kin, ul. Sportowa 13, 64-810 Kaczory

Maria Stefaniak, ul. Szkolna 3/9, 89-320 Wysoka

na część nr 2 w SP w Wysokiej

 

17.

 

Danuta Janużyk, ul. C. Skłodowskiej 19, 89-320 Wysoka

Violetta Reysowska, ul. Podgórna 8, 89-320 Białośliwie

Maria Szerement, Stare 53, 89-320 Wysoka

na część nr 5 w SP w Wysokiej

 

18.

 

Jadwiga Najmowicz, ul. Dworcowa 12/10, 77-430 Krajenka

Wojciech Borucki, ul. Szkolna 8, 89-320 Wysoka

na część nr 6 w SP w Wysokiej

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty złożone zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty z najniższymi cenami.  Ceny ofert nie przekraczają wielkości środków zaplanowanych na wykonanie zamówienia.

 

ZESTAWIENIE OFERT PODLEGAJĄCYCH OCENIE:

 

 

Nr

oferty

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

 

Champions-Swimming & Fitness, Michał Płonka

Ul. Szkolna 14/27, 77-400 Złotów

na cześć nr 18 w SP w Mościskach

 

100,00

 

2..

 

Beata Madalińska, ul. Akacjowa 2/5, 89-300 Wyrzysk

na część nr 15 w SSP w Czajczu

 

100,00

 

3.

 

Grażyna Ziarek, Kosztowo 40, 89-300 Wyrzysk

na część nr 13 w SSP w Czajczu

 

100,00

 

4.

 

Teresa Nowakowska, Bądecz 80, 89-320 Wysoka

na część nr 10 w SSP w Bądeczu

 

100,00

 

 

5.

 

Zuzanna Kochaniec, ul. Podgórna 5, 89-320 Wysoka

na część nr 11 w SSP w Bądeczu

 

100,00

 

6.

 

Ewa Weiner, Bądecz 94, 89-320 Wysoka

na część nr 7 w SSP w Bądeczu

 

100,00

 

7.

 

Lidia Mrotek, ul. Łączna 270/40, 64-920 Piła

na część nr 9 i część nr 12 w SSP w Bądeczu

 

100,00

 

8.

 

Ewa Weiner, Bądecz 94, 89-320 Wysoka

Teresa Nowakowska, Bądecz 80, 89-320 Wysoka

na część nr 8 w SSP w Bądeczu 

 

100,00

 

9.

 

Łukasz Dawid Sadkowski, ul. Krajeńska 2B/1

89-300 Wyrzysk

na część nr 14 w SSP w Czajczu

 

100,00

 

10.

 

Magdalena Bator, Głubczyn 88, 77-430 Krajenka

Anna Gorzewska-Bronk, Augustowo 5, 77-430 Krajenka

Ilona Kabat, ul. Świerczewskiego 11/6, 89-320 Wysoka

Wiesława Pietrzak-Budnik, Plac Wolności 7/1,

89-320 Wysoka

na część nr 17 w SP w Mościskach

 

100,00

 

11.

 

Grażyna Wrzaszczak, Mościska 9/3, 89-320 Wysoka

na część nr 16 w SP w Mościskach

 

100,00

 

12.

 

Anna Garstka, ul. Batorego 3/1, 89-320 Wysoka

na część nr 4 w SP w Wysokiej

 

100,00

 

13.

 

Jacek Jędrzejczak, ul. Dworcowa 22/3, 89-320 Wysoka

na część nr 19 w SP w Mościskach 

 

100,00

 

14..

 

Halina Aleksandra Bohn ul. Świerczewskiego 11/122/5,

 89-320 Wysoka

na część nr 3 w SP w Wysokiej 

 

100,00

 

 

15.

 

Małgorzata Ciepluch, ul. Szkolna 3/6, 89-320 Wysoka

Anna Garstka, ul. Batorego 3/1, 89-320 Wysoka

Emilia Kolman-Kłysz, ul. Św. Walentego 26/1, 89-320 Wysoka

Mirosława Kozakiewicz, ul. Warsztatowa 2/3a, 64-920 Piła

Iwona Ornat, ul. Asnyka 7a/8, 64-920 Piła

Małgorzata Rocławska, Sędziniec 5/2, 89-320 Wysoka

Maria Stefaniak, ul. Szkolna 3/9, 89-320 Wysoka

na część nr 1 w SP w Wysokiej 

 

100,00

 

16.

 

Maria Kin, ul. Sportowa 13, 64-810 Kaczory

Maria Stefaniak, ul. Szkolna 3/9, 89-320 Wysoka

na część nr 2 w SP w Wysokiej

 

100,00

 

17.

 

Danuta Janużyk, ul. C. Skłodowskiej 19, 89-320 Wysoka

Violetta Reysowska, ul. Podgórna 8, 89-320 Białośliwie

Maria Szerement, Stare 53, 89-320 Wysoka

na część nr 5 w SP w Wysokiej

 

100,00

 

18.

 

Jadwiga Najmowicz, ul. Dworcowa 12/10, 77-430 Krajenka

Wojciech Borucki, ul. Szkolna 8, 89-320 Wysoka

na część nr 6 w SP w Wysokiej

 

 

100,00

 

 

 

                  

                                                                                          

                                                                                  Mgr inż. Marek Madej

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka