Wysoka, dnia 26 sierpnia 2011 roku

ZPP.271.5.2011

  

 

            Z A W I A D O M I E N I E  

 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe polegające na dowozie uczniów do samorządowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiej w latach 2011/2014”: 

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Usługi Przewozowe „AN-WOJ TRANS” Anna Nowak, ul. Targowa 20, 89-310 Łobżenica

Za cenę: 3,24 zł za 1 przejechany kilometr

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

 

Usługi Przewozowe „AN-WOJ TRANS” Anna Nowak, ul. Targowa 20, 89-310 Łobżenica

 

100,00 

 

II. Odrzucono następującą ofertę (nr 1):

Usługi Transportowe, Handel Art. Przemysłowymi,  Stanisław Ciesielski

Ul. Strzelecka 5a/2, 89-320 Wysoka

Uzasadnienie:

W dniu 16 sierpnia 2011 roku Zamawiający tj. Miasto i Gmina Wysoka wezwała oferenta do uzupełnienia oferty. W wyznaczonym terminie oferent złożył uzupełnienie dokumentów. W wyniku weryfikacji dokumentów stwierdzono brak części dokumentów. W związku z powyższym w/w oferta została wykluczona i odrzucona z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy P.Z.P. stosownie do sposobu zawiadomienia Wykonawcy.                                                                                                               

 

                                                                                                                  mgr inż. Marek Madej   

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka