Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komiasji Oświaty, Kultury,

Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019r. tj. o godz. 14.00 w sali nr 17, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkoolskich 20/21

 

 Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej - Projekt uchwały nr 1.

b) utworzenia Spółdzielni Socjalnej - Projekt uchwały nr 2.

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka w obszarze ul. Dworcowej – Ogródki Działkowe (PZD) - Projekt uchwały nr 3.

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pilskiego (Cepik) w 2020 r. - Projekt uchwały nr 4.

e) zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 5.

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 6.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020 - 2030. (projekt nr 7)

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

b) opinia poszczególnych Komisji Rady Miasta i Gminy,

c) opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok. (projekt nr 8)

a) przedstawienie projektu budżetu miasta i gminy na 2020 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) opinia poszczególnych Komisji Rady Miasta i Gminy,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetowo- Gospodarczej,

e) propozycje i uwagi radnych do projektu budżetu,

f) ustosunkowanie się Burmistrza do uwag, zastrzeżeń i wniosków,

g) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy do projektu budżetu miasta i gminy na 2020 r.,

h) dyskusja nad proponowanymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

6. Dyskusja i wolne wnioski.