ZARZĄDZENIE NR 47/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 01 lutego  2019 r.

w sprawie Katalogu Usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej oraz sposobu monitorowania i dokonywania zmian w kartach usług.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zarządza, co następuje:

            § 1. Wprowadzam stosowanie Katalogu Usług zawierającego zestaw kart opisujących usługi świadczone przez Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej. Katalog Usług wraz ze spisem kart stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Karty Usług udostępnia się:

1)     na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – bip.gminawysoka.pl

2)     na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 3. Wprowadzam procedurę aktualizacji Katalogu Usług stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Procedurę aktualizacji Katalogu Usług przeprowadza inspektor ds. organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Artur Kłysz