Zamknij okno Drukuj dokument

Wysoka, dnia 06 marca 2019 r.

RMiG.00021.8.2019

 

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018.994) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję VIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

    Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Przedkładam proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.    Informacja w sprawie planowanego przebiegu drogi S10 przez powiat pilski.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka oraz granic ich obwodów. Projekt uchwały nr 1 .

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/13/2018  Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018r. w spawie: zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019.  Projekt uchwały nr 2 .

10.  Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka. Projekt  uchwały nr 3 .

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały nr 4.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt  uchwały nr 5 .

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok . Projekt uchwały nr 6.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030.  Projekt uchwały nr 7.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.  Projekt uchwały nr 8.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Projekt uchwały nr 9 .

17.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

18.  Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.

19.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20.  Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

21.  Wolne wnioski.

22.  Przyjęcie protokołów z V i VII sesji Rady Miasta i Gminy.

23.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

24.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

25.  Zakończenie obrad i zamknięcie VIII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

                                                        Przewodniczący Rady

                                                            Miasta i Gminy Wysoka

                                                       (-) Henryk  Stańczyk

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-03-14 10:23:25
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-03-14 10:37:35
Ostatnia zmiana:2019-04-08 10:49:34
Ilość wyświetleń:286