Wysoka, dnia 07.01.2020 r. 


RMiG.00021.19.2020
          

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.
Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Przedkładam porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości zaproszonych  wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej - Projekt uchwały nr 1.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - Projekt uchwały nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6.12.2019 r. złożoną  w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - Projekt uchwały nr 4.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10.12.2019 r.  dotycząca remontu drogi gminnej na odcinku Wysoka Mała – Pobórka Mała, Wysoczka - Projekt uchwały nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 7.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2020 r.:
a) Komisji Budżetowo- Gospodarczej - Projekt uchwały nr 8,
b) Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - Projekt uchwały nr 9,
c) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Projekt uchwały nr 10,
d) Komisji Rewizyjnej - Projekt uchwały nr 11.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
17. Prezentacja złożonych interpelacji.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
20. Wolne wnioski.
21. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Miasta i Gminy.
22. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
23. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
24. Zakończenie obrad i zamknięcie XIX sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                   Miasta i Gminy
                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

Szczegóły porzadku obrad wraz z załącznikami - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/73086


Uwaga:

1. Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.
2. Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
3. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.