Zamknij okno Drukuj dokument

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO
I OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK

Stawki podatku rolnego na 2018 rok:

według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. 2017 poz. 958) . - 52,49 zł za 1 dt

1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi –równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 52,49 zł x 2,5 .

2. Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa wynosi - równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 52,49 zł x 5 .

Stawka podatku leśnego na 2018 rok:

według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. (M.P. poz. 996). - 43,35 zł za 1 ha fizyczny

Stawki podatku od nieruchomości na 2018

Roczne stawki podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,85 złod 1 m2 powierzchni,

 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 złod 1 ha powierzchni,

 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 złod 1 m2 powierzchni,
  z wyłączeniem gruntów, o których mowa w pkt. 1 lit. d,

 4. sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi 0,12 złod 1 m2 powierzchni;

 5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
  4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych 0,77 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  20,50 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli: - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, wyżej powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 1. nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 2. nieruchomości lub ich części przeznaczone na działalność opieki społecznej, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 3. budowle rurociągów i przewodów wody oraz budowle służące do odprowadzania
  i oczyszczania ścieków komunalnych;

 4. budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych;

 5. nieruchomości lub ich części związane z bezpieczeństwem publicznym, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Załączniki

Deklaracja na podatek leśny DL-1 (186.8kB)    
Deklaracja na podatek od nieruchomosci DN-1 (289.3kB)    
Deklaracja na podatek rolny DR-1 (248kB)    
Informacja na podatek leśny IL-1 (191.9kB)    
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1 (211.6kB)    
Informacja na podatek rolny IR-1 (236.2kB)    
Załącznik ZL-1A (155kB)    
Załącznik ZL-1B (154.4kB)    
Załącznik ZN-1A (211.1kB)    
Załącznik ZN-1B (239.3kB)    
Załącznik ZR-1A (203.4kB)    
Załącznik ZR-1B (177.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2016-01-18 23:11:02
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2016-01-18 23:13:00
Ostatnia zmiana:2018-01-17 09:35:13
Ilość wyświetleń:1432