Zamknij okno Drukuj dokument

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne 2017/2018

Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Dochód na osobę w gospodarstwie domowych nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto na osobę. Źródłem dochodu gospodarstwa domowego jest: wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, świadczenie rodzinne, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy, alimenty i świadczenia alimentacyjne, dochody z działalności gospodarczej, pobierane stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych, dochody z gospodarstwa rolnego itp.

Natomiast świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Formularze wniosków można otrzymać w urzędzie lub pobrać ze strony BIP.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, biuro nr 24- II piętro, w terminie od 1 września 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej

Załączniki

Druk podania-2017-2018 (653.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2013-10-18 14:27:11
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2013-10-18 14:28:40
Ostatnia zmiana:2017-08-03 11:14:03
Ilość wyświetleń:5426