OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Tłukomy, uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2020 Rady Miasta i Gminy  Wysoka z dnia 4 sierpnia 2020 r. zwołuję zebranie wiejskie  Sołectwa Tłukomy na dzień 27 września 2022 r. tj.  wtorek o godz. 19.00  w  świetlicy wiejskiej w Tłukomach.

 

Projekt porządku zebrania:

 

  1. Powitanie członków zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

4.       Przedstawienie propozycji zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach  funduszu sołeckiego w 2022 r.

a)      podjęcie uchwały.

5.      Omówienie propozycji zadań do realizacji  ze środków funduszu sołeckiego w 2023 r.

a)      zapoznanie mieszkańców  z projektem uchwały i wnioskiem,

b)      dyskusja,

c)      przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego na 2023 r.

6.      Wolne wnioski.

7.      Zakończenie zebrania.

 

 

 

 

                                                          Sołtys 

 

                                                                                     (-)  Bogusław Turkowiak