Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

KARTA USŁUGI - ŚLUB KONKORDATOWY

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona przez: Urząd Stanu Cywilnego

Karta Usług nr USC/1

Podstawa prawna:

Art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zmianami),

Art. 13 ust. 1, art. 76-82 i art. 86 ust. 3, art.87 ust. 3 – 6 oraz art. 88 i 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

- dowody osobiste (do wglądu)

- pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez sąd rodzinny i opiekuńczy, jeżeli kobieta nie ukończyła 18 roku życia ale ukończyła 16 rok życia,

- w przypadku braku aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej  przez obywatela polskiego – zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

- zapewnienie,

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego,

- dowód tożsamości (paszport, karta stałego pobytu, wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce) do wglądu.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

Opłaty:

- za zaświadczenie opłaty nie pobiera się, za sporządzenie aktu małżeństwa - opłata skarbowa w kwocie 84,00 zł płatna jest na konto Urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa. Za akty małżeństwa sporządzane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wysokiej opłata skarbowa płatna jest w kasie tut. UMiG Wysoka w godzinach od 730 do 1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka  w BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

 

Godziny pracy:

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

 

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,

adres e-mail: usc@gminawysoka.pl

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

W przypadku konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy  termin zostaje uzgodniony ze stroną.

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Inne informacje:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązani są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Osoby składające zapewnienia, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewniają udział tłumacza.

Aby małżeństwo wyznaniowe wywarło skutki w prawie polskim, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Zaświadczenie to wydawane jest na podstawie złożonych zapewnień, o których mowa wyżej.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa przed upływem pięciu dni (do tego terminu nie wlicza się dni uznawanych za ustawowo wolne od pracy) od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, na podstawie których sporządza się akt małżeństwa. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydaje się z urzędu odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

Załączniki

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-05-08 08:51:51
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-05-08 08:53:52
Ostatnia zmiana:2019-05-08 08:58:38
Ilość wyświetleń:615

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij