DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

- nowe zasady –

            Zgodnie z art.32 ust.6 i art.39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910) obowiązkiem gminy jest:

1.     zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art.31 ust.2 (dzieci 7-letnich, które mają odroczony obowiązek szkolny) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2.     zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

3.     Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.36 ust.17 a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)      24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)      25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązek ten, Miasto i  Gmina Wysoka realizuje w dwóch formach poprzez dowóz zorganizowany lub dowóz indywidualny.

I.                DOWÓZ ZORGANIZOWANY (ZBIOROWY)

Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, z którym Miasto i Gmina Wysoka ma podpisaną umowę.

Zasady dotyczące transportu zbiorowego:

1.     Dowóz dzieci odbywa się we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021.

2.     Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych  i do różnych miejsc na trasie dom - jednostka oświatowa oraz jednostka oświatowa – dom.

3.     Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych.

4.     Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci dowożonych na danej trasie.

5.     Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut.

6.     Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, opiekun dowozu odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej wskazanej we wniosku.

7.     Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.

8.     W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika ds. oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Uwaga!

Z dowozu zorganizowanego mogą skorzystać także dzieci przebywające w internacie placówki oświatowej, na zasadach wymienionych w pkt 1-8 w celu przejazdu z domu do internatu oraz z internatu do domu.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

1)     wniosek o dowóz dziecka

2)     kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

3)     kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

4)     zaświadczenie z placówki oświatowej (przedszkola, szkoły ośrodka) w której dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

 

II.             DOWÓZ INDYWIDUALNY

Dowóz indywidualny odbywa się z wykorzystaniem co do zasady własnego pojazdu rodzica/opiekuna prawnego.

W takiej sytuacji, na podstawie art.39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe obowiązek dowozu dziecka niepełnosprawnego, Gmina spełnia poprzez zwrot rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

                                                    koszt= (a-b) x c x d/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do

     przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania    

     przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo

     szkoły ponadpodstawowej a także (jeśli to ma miejsce) przewozu rodzica z tego miejsca

                         do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem.

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi, z miejsca zamieszkania rodzica do

      miejsca pracy, i z/powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit.a

c -  średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu.

d -  średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych

     producenta pojazdu.

 

Średnią cenę jednostki paliwa określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

 

Uchwałą Nr XXIV/163/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Rada Miasta i Gminy Wysoka określiła średnie ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 (uchwała w załączeniu)

 

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub przesłać pocztą do dnia 25 sierpnia br. następujące dokumenty:

1)     wniosek o dowóz dziecka

2)     kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

3)     kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka

4)     oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące spalania 100 km, wg danych producenta samochodu

5)     upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania go przez rodzica/opiekuna prawnego w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie jest właścicielem pojazdu wykorzystywanego do dowożenia.

6)     oświadczenie właściciela samochodu dziecka o wykorzystywaniu pojazdu do dowożenia dziecka wraz z opiekunem do szkoły.

7)     zaświadczenie z placówki oświatowej w której dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny/nauki lub roczne przygotowanie przedszkolne.