Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

w roku szkolnym 2017/2018

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie dowozu i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ww. ustawy (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ww. ustawy (dotyczy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ww. ustawy (niepełnosprawność w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w formie:

 1. Dowozu zorganizowanego. Usługa świadczona jest przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka.

 2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie obowiązującymi przepisami . Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Wysoka. Umowa zawierana jest na rok szkolny. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o dowóz dziecka,

  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka

  3. kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,

  4. zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,

  5. w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia dowodu osobistego rodzica, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.)

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, sekretariat-II piętro

Termin złożenia wniosków do 31 sierpnia 2017 roku.

Zał. Nr 1-wniosek transport zbiorowy

Zał. Nr 2-wniosek transport własny

Wysoka, dnia ……….2017r.

……………………………………….….…

/ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego /

……………………………………………

/ adres zamieszkania /

…………………….……………….……

Urząd Miasta i Gminy

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka

w roku szkolnym 2017/2018

Zwracam się z prośbą o zapewnienie córce/synowi…..……………………………………..…

………………………………………………………………...………………………………...

/ imię i nazwisko dziecka /

ur. ……………..….… zamieszkałemu w ………………………………….…………………

transportu zbiorowego

na trasie dom - placówka oświatowa - dom.

W roku szkolnym 2017/2018 córka/syn będzie uczniem ……………………….......………….

…………………………………………………………………………………………………..

/ nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka, dzielnica /

Rodzaj niepełnosprawności………………………………………………………...……………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na dowóz syna/córki do przedszkola/szkoły/ośrodka i z powrotem przez Miasto i Gminę Wysoka. Jednocześnie upoważniam do odbioru dziecka podczas mojej nieobecności następujące osoby:

…………..……………………………………………………...…..……………….…………

………………………………………………………………………………….……….…….. / imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu /

i biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z organizacją dowozu córki/syna zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.)

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej o rezygnacji z dowozu córki/syna do wyżej wymienionego przedszkola/szkoły/ośrodka.

…..…….……………………………………….

/ czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego /

Załączniki:

 1. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

 3. Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Wysoka, dnia ……….2017r.

………………………………………….…

/ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego /

……………………………………………

/ adres zamieszkania /

………………….………………….……

Urząd Miasta i Gminy

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Wniosek

o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub opiekunów wyznaczonych przez rodziców.

I. Dane ucznia

Imię i nazwisko ucznia

Data i miejsce urodzenia ucznia

Wiek ucznia

Rodzaj niepełnosprawności

Adres zamieszkania ucznia

Adres przedszkola, szkoły lub ośrodka , do którego będzie uczęszczało dziecko

Okres dowożenia do przedszkola, szkoły lub ośrodka ( od - do)

Najkrótsza odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola/ szkoły/ ośrodka (w km)

II. Potwierdzam dane dotyczące samochodu osobowego, którym dowożony będzie córka/syn

Numer rejestracyjny

Marka pojazdu

Pojemność skokowa

Imię i nazwisko rodzica, opiekuna, opiekuna prawnego-

który będzie dowoził ucznia

Numer i seria dowodu osobistego

III. Forma realizacji przyznanego świadczenia

? w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka

? w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy.

Bank i numer rachunku bankowego wnioskodawcy:…………………….……….…………

………………………..…………………………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z organizacją dowozu córki/syna zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.).

……………….…………………………………

/ czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego /

ZAŁĄCZNIKI :

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.

 2. Aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 3. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka / zaświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko w szkole lub ośrodku wydane przez dyrektora placówki.

 4. Kserokopia dowodu osobistego.

 5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu.

 6. Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2017-08-03 11:15:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2017-08-03 11:17:37
Ostatnia zmiana:2017-08-03 11:17:44
Ilość wyświetleń:70

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij