Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek od środków transportowych

 

1.       Stawki podatku od środków transportowych w 2020 roku w gminie Wysoka

 

2.       Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  i wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  i wyższej,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  • autobusy.

 

UWAGA: Każdy z ww. wymienionych środków transportowych podlega opodatkowaniu niezależnie od tego czy wchodzi w skład zespołu pojazdów czy też wykorzystywany jest samodzielnie. Opodatkowaniu nie podlega zespół pojazdów, lecz każdy ze środków transportowych, który może składać się na ten zespół. Jeśli podatnik posiada ciągnik i przyczepę to oba te pojazdy stanowią odrębny przedmiot opodatkowania i mają odrębne stawki, których wysokość jest zależna m.in. od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.
"Zespół pojazdów" nie jest przedmiotem podatku, a jedynie wielkością, od której uzależniona jest wysokość płaconego podatku od niektórych środków transportowych.

 

 

3.       Podmioty w podatku od środków transportowych.


Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków  transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

4.       Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

 

 

4.       Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy wygasa również z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

UWAGA: W przypadku sprowadzenia samochodów zarejestrowanych za granicą (również w UE), obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zarejestrowaniu pojazdu w Polsce. Zarejestrowanie za granicą nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia.

 

5.       Termin płatności podatku od środków transportowych

 

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

6.       Sposoby płatności podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne

 

Forma gotówkowa wpłata kwoty podatku w kasie organu podatkowego

(kasa Urzędu czynna: Poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-14.30)

- na rachunek organu podatkowego w banku, (numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wysoka 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022).

 

7. Obowiązek składania deklaracji / korekty deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Podmioty podatku od środków transportowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik: Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności (załącznik: Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A) 

 

Do złożonej korekty deklaracji, stosownie do treści art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 749) należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

 

UWAGA: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji, jak i po jej wygaśnięciu odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 na dany rok podatkowy.

 

7.      Właściwość organu podatkowego

 

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

 

Załączniki

dt-1 Deklaracja środki transportowe (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dt-1a Załącznik do deklaracji na środki transportowe (59.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała podatek od środków transportowych (315.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Referat Finansowy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2011-05-26 21:39:30
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2011-05-26 21:41:25
Ostatnia zmiana:2020-01-14 11:08:14
Ilość wyświetleń:4333

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij