Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek rolny

 1. Stawki podatku rolnego na 2019 rok:

według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P.2018.poz.1004). - 54,36 zł za 1 dt

   Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi –równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 54,36 zł x 2,5=135,90 zł.

   Podatek rolny od 1 ha gruntów niestanowiących gospodarstwa wynosi - równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 52,49zł x 5 = 271,80 zł.

Przedmiot opdatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

3.      Podatnikami podatku rolnego są:

 ·         właściciel,

·         posiadacz samoistny,

·         użytkownik wieczysty,

·         " posiadacz zależny gruntów (w sytuacji, gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

 

4.       Terminy płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

 Osoby fizyczne:Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 Osoby prawne:Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 2.       Sposoby płatności podatku rolnego – osoby fizyczne i prawne

 orma gotówkowa–wpłata kwoty podatku w kasie organu podatkowego (kasa Urzędu czynna: Poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-14.30)

- na rachunek organu podatkowego w banku, (numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wysoka 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022)

- albo u inkasenta (sołtysa),

 3.       Obowiązek składania informacji/deklaracji na podatek rolny

 a/ osoby fizyczne – są obowiązane złożyć informację w sprawie podatku rolnego sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik – informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 ), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub zaistnienia zmian o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym tj. jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 b/ osoby prawne –osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik – deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-1 ), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, lub odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy o podatku rolnym tj. jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

 Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 5.       Korygowanie informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku np. grunty zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, powierzchnia gruntów uległa zmianie, wygasł obowiązek podatkowy, podatnik jest obowiązany skorygować złożoną informację/deklarację, poprzez złożenie nowej informacji/deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Do złożonej korekty informacji/deklaracji , stosownie do treści art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749) należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

 

Załączniki

Deklaracja na podatek rolny DR-1 (248kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja na podatek rolny IR-1 (236.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZR-1A (203.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZR-1B (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2011-05-26 21:29:30
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2011-05-26 21:30:22
Ostatnia zmiana:2019-03-20 07:32:17
Ilość wyświetleń:4022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij