Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości.

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok:

 

Roczne stawki podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zł – od 1 m2 powierzchni,

§  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł – od 1 ha powierzchni,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,31 zł – od 1 m2 powierzchni, z wyłączeniem gruntów, o których mowa w pkt. 1 lit. d,

§  sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi 0,14 zł – od
1 m2 powierzchni;

§  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni

 

2. od budynków lub ich części:

§  mieszkalnych 0,81 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,25 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł – zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,24 zł – od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3. od budowli: - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, wyżej powołanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

§  nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  nieruchomości lub ich części przeznaczone na działalność opieki społecznej, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  budowle rurociągów i przewodów wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

§  budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych;

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Podatnikiem podatku od nieruchomości jest:
 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • samoistny posiadacz,
 • posiadacz zależny w przypadku nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości:

§  nieruchomości lub ich części zajęte na działalność kulturalną oraz ochronę przeciwpożarową, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  nieruchomości lub ich części przeznaczone na działalność opieki społecznej, z wyjątkiem części zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

§  budowle rurociągów i przewodów wody oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;

§  budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych;

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

 1. Osoby fizyczne: Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy (burmistrz) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne, czyli do 15-go każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

 1. Sposoby płatności podatku od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne

Forma gotówkowa – wpłata kwoty podatku w kasie organu podatkowego (kasa Urzędu czynna: poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-14.30)

- na rachunek organu podatkowego w banku, (numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Wysoka 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022)

- albo u inkasenta (sołtysa).

 1. Obowiązek składania informacji/deklaracji na podatek do nieruchomości.

a/ Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik: Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1 ), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy także podatników korzystających ze zwolnień.

Korekty - Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w/w podatnicy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wraz ze skorygowaną deklaracją należy złożyć pismo wyjaśniające przyczyny i rodzaj zaistniałych zmian. (załącznik: Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości DN-1)

b/ Osoby fizyczne - są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-4 ), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno-sprzedaż nieruchomości).

Korekty - Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w/w podatnicy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wraz ze skorygowaną deklaracją należy złożyć pismo wyjaśniające przyczyny i rodzaj zaistniałych zmian. (załącznik: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-4 )

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

 

Załączniki

DN1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IN1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NA 2020 (275.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (36.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2011-05-26 21:02:08
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2011-05-26 21:18:10
Ostatnia zmiana:2020-01-14 11:01:58
Ilość wyświetleń:5663

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij