Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora do spraw wymiaru podatków i opłat

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WYSOKA

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

 

 

     I.    STANOWISKO PRACY:

PODINSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT (wymiar czasu pracy: 1 etat)

 

    II.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku, tj.

1)      posiada obywatelstwo polskie

2)      posiada nieposzlakowaną opinię

3)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4)      nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

5)      posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub ekonomia.

 

  III.    WYMAGANIA DODATKOWE

1)    Kreatywność i samodzielność w działaniu

2)    Umiejętność pracy w zespole

3)    Biegła znajomość obsługi komputera (Windows XP, pakiet MS Office, Internet Explorer)

4)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacja podatkowa oraz kodeks postępowania administracyjnego

 

   IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

  1. Prowadzenie spraw wynikających z ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ordynacji podatkowej w tym m.in.:

a)    prowadzenie ewidencji podatników

b)    przygotowywanie danych do wymiaru:

- podatku rolnego i leśnego,

- podatku od nieruchomości,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty od posiadania psów

c) przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. odroczeń lub umorzeń,

d) przygotowywanie decyzji o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej,

e) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości oraz o wysokości osiąganych dochodów z gospodarstwa rolnego,

f) gromadzenie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

g) prowadzenie kontroli podatkowych podatników.

 

 

 

UWAGA! Wynik postępowania stanowi łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i testu sprawdzającego stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

    V.    WYMAGANE DOKUMENTY

1)    życiorys (CV)

2)    list motywacyjny

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)    kwestionariusz osobowy

5)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)    zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 24 czerwca 2010r.

      Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”

 

Metadane

Źródło informacji:Referat Organizacyjny
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2010-06-09 19:07:55
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2010-06-09 19:10:28
Ostatnia zmiana:2010-06-25 11:48:12
Ilość wyświetleń:3554
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij