Wysoka, dnia 15.09.2023 r.

 

 

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Budżetowo-Gospodarczej odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a)      powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)      stwierdzenie quorum,

c)      przyjęcie porządku posiedzenia.  

                                                                              

2.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie budowy farm wiatrowych na terenie Gminy Wysoka.

3.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2023 r.

4.    Informacja Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
z wizytacji Szkoły Podstawowej  w Wysokiej i filii szkolnych w zakresie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024.

5.    Przedstawienie informacji w sprawie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich w I półroczu 2023 r.

6.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wysoka”.- Projekt uchwały nr 1.

7.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zaopiniowania uznania za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 2.

8.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka  w 2023 roku. - Projekt uchwały nr 3.

9.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 4.

10. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 47,  położonej w  obrębie Młotkowo, gm.  Wysoka. - Projekt uchwały nr 5.

11. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 73/2,  położonej w  obrębie Tłukomy, gm.  Wysoka. - Projekt uchwały nr 6.

12. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku. - Projekt uchwały nr 7.

13. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Projekt uchwały nr 8.

14. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. opłaty od posiadania psów, określenie wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty. - Projekt uchwały nr 9.

15. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok. - Projekt uchwały nr 10.

16. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023-2033. - Projekt uchwały nr 11.

17. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 12.

18. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 13.

19. Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. - Projekt uchwały nr 14.

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

21. Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

                                                                                                      

                                           

 

Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej

(-)  Łukasz Dymitruk