KOMUNIKAT Nr 1

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 7 grudnia 2022 r.

            Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559) oraz §18 pkt 2 Uchwały Nr LVI/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urzęd. Wojew. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 7714 ze zm.) nawiązując do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, rozszerzam porządek obrad LIX sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka  zwołanej na dzień 14 grudnia 2022 r., tj . środa o godz. 14.00 o nw. punkt:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla Powiatu Pilskiego w 2023 roku.

Ww. uchwałę proponuję wprowadzić po pkt 22 jako projekt uchwały nr 15.

 

Ustalam nowe brzmienie projektu uchwały nr 8, zatem pkt 16 porządku sesji otrzymuje treść:

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych – projekt uchwały nr 8

            Szczegóły posiedzenia wraz z ww. projektami i załącznikami na aplikacji Radni.info pod adresem https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/3926/transmisja

 

  

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji Radni.info.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art.6 ust. 1 lit. c) i e) ww. rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.