Wysoka, dnia 29 listopada 2022 r.

RMiG.00021.59.2022

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 i § 47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję LIX Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

      

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Przyjęcie protokołów z LV, LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miasta i Gminy.

6.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.     Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym oraz informacja w spr. udzielonych  odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 1.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka – Projekt uchwały nr 2.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2023 oraz sposobu pobierania tego podatku  - Projekt uchwały nr 3.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku – Projekt uchwały nr 4.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1 położonej   w obrębie Kijaszkowo, gm. Wysoka – Projekt uchwały nr 5.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 roku – Projekt uchwały nr 6

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka – Projekt uchwały nr 7

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 - Projekt uchwały nr 8

17.  Podjęcie uchwały w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Wysoka – Projekt uchwały nr 9

18.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej do wywozu 1 m3 nieczystości ciekłych w 2023 r. – Projekt uchwały nr 10

19.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2023 – 2033 – Projekt uchwały nr 11

20.  Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023 – Projekt uchwały nr 12

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok – Projekt uchwały nr 13

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022- 2032 – Projekt uchwały nr 14

23.  Interpelacje i zapytania radnych.

24.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

25.  Wolne wnioski.

26.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

27.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

28.  Zakończenie obrad i zamknięcie LIX sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Szczegóły posiedzenia wraz z ww. projektami i załącznikami na aplikacji Radni.info pod adresem https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/3926/transmisja

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                               Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/   Stanisław Grzybowski

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji Radni.info.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2022.559) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.