Wysoka, dnia 10.06.2022 r.

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Sprawy organizacyjne:

a)      powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)      stwierdzenie quorum,

c)      przyjęcie porządku posiedzenia.  

                                                                               

2.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w  rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego
 i Kościelnej. Projekt uchwały nr 1.

3.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w obszarze ul. Dworcowej – rejon ogródków działkowych. Projekt uchwały nr 2.

4.    Opinia Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wysoka na lata 2022 – 2030. Projekt uchwały nr 3.

 

5.    Przedstawienie  Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2021 rok.

6.    Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.:

a)     zapytania  i wnioski radnych,

b)    opinia poszczególnych  Komisji Rady w spr. rozpatrzenia raportu .

7.    Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka
za 2021 rok,

a)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.,

b)      zapytania i wnioski radnych do  przedstawionego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.,

c)       opinia poszczególnych  Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 r.,

8.    Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2021 r.:

a)      przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2021  r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2021 rok,  

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r.,

c)       zapytania i wnioski radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r.

9.    Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. - Projekt uchwały  nr 7.

10. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022- 2032. - Projekt uchwały nr 8.

11. Opinia komisji w sprawie projektu uchwały dot.  wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Wysoka. - Projekt uchwały nr 9.

12. Przyjęcie protokołu  z  poprzedniego posiedzenia komisji.

13. Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                 Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

 

                                                                                                        (-)   Grażyna Wrzaszczak