Wysoka, dnia  18.05.2022  r.

 

            Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, odbędzie  się w dniu 25 maja 2022 r. tj. środa o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a)    powitanie członków komisji i gości,

b)    stwierdzenie quorum,

c)    przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

2.    Opinia komisji w sprawie projektów uchwał dot.

a)    wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu. – Projekt uchwały nr 1,

b)    regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. – Projekt uchwały nr 2,

c)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka. – Projekt uchwały nr 3,

d)    przekazania według właściwości  wniosku p.p. S.M.C z dnia 6 kwietnia 2022 r. - Projekt uchwały nr 4,

e)    zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. – Projekt uchwały nr 5,

f)     zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. - Projekt uchwały nr 6,

g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032 r. - Projekt uchwały nr 7,

h)    określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Projekt uchwały nr 8.

 

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.    Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetowo-Gospodarczej

(-)  Łukasz Dymitruk