Wysoka, dnia 12 stycznia  2022 r.

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Budżetowo-Gospodarczej odbędzie się w dniu 24 stycznia 2022 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Sprawy organizacyjne:

a)    powitanie członków komisji i gości,

b)    stwierdzenie quorum,

c)    przyjęcie porządku posiedzenia. 

 

2.    Przedstawienie raportu z wykonania w latach 2017-2020 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka.

3.    Opinia komisji w sprawie projektów uchwał dot.

a)    przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. – Projekt uchwały nr 1,

b)    dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 roku. – Projekt uchwały nr 2,

c)    warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka. – Projekt uchwały nr 3,

d)    zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. - Projekt uchwały nr 4,

e)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022-2032 r. - Projekt uchwały nr 5,

f)     przekazania petycji  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka.  - Projekt uchwały nr 6,

g)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. - Projekt uchwały nr 7,

h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. - Projekt uchwały nr 8,

i)     wyrażenia woli współpracy partnerskiej przy realizacji projektu Gminy Piła pn.: „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.- Projekt uchwały nr 9.

4.    Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

5.    Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia komisji.

6.    Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Budżetowo-Gospodarczej

(-)  Ewelina Lewicz