OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

o zamiarze zatrudnienia wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Wysokiej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia i inne).

Komunikatywność i kreatywność. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kursy i szkolenia związane z wychowaniem / nauczaniem mile widziane.

Obowiązki:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych oraz sprawowanie opieki nad grupą dzieci.

2. Zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

3. Współpraca z rodzicami, opiekunami w celu zapewnienia dzieciom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

Oferujemy:

Praca na podstawie umowy – zlecenia (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych).

Kontakt:

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 67 2871004

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w terminie do 15 lutego 2022 r., do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po tym terminie, zostaną odrzucone. O wyborze oferty, kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 4 marca 2022 r.

CV wraz z dopiskiem:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy wychowawca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne.(Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. B, art. 7 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1)