Wysoka, dnia  11.02.2021 r.

 

 

 

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji  Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. tj.  czwartek,  o godz. 15.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Sprawy organizacyjne:

a)  powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Zapoznanie się z wnioskami dot. funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:

a) z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wysoka,

b) z analizy organizacyjno - prawnej, kadrowej oraz finansowej Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej,

c) stanowisko Burmistrza w sprawie pozostawienia statusu zakładu budżetowego (ZGK Wysoka) lub propozycja jego zmiany,

d) zapytania – dyskusja – wnioski radnych,

e) podjęcie przez Komisje Rady Miasta i Gminy Wysoka stanowiska ww. sprawie.

3.    Przedstawienie informacji o wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, osiągniętych w roku 2020.

4.    Opinia komisji odnośnie projektów uchwał dot.:

a) Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2025 dla Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 12,

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części budynku pl. Powstańców Wielkopolskich nr 20/21 - Projekt uchwały nr 1.

c) rozpatrzenia petycji z dnia 12.12.2020 r. Pana Marcina Wytrzyszczewskiego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 2.

d) rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r. Pana Piotra Sterkowskiego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 3,

e) rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r. Pana Arkadiusza Rakoczego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 4,

f) rozpatrzenia petycji z dnia 20.12.2020 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 5,

g) rozpatrzenia petycji z dnia 21.10.2020 r. Zarządu Klubu „GLKS Wysoka” - Projekt uchwały nr 6,

h) przekazania petycji z dnia 15.01.2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 7,

i) przekazania petycji z dnia 25.01.2021 r. p. D.K.W. - właścicieli działek dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 8,

j) przekazania petycji z dnia 26.01.2021r p. A.H. – właściciela działki dotyczącą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 9,

k) przekazania petycji z dnia 19.01.2021r. dot. ujęcia w opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka sugerowanego przebiegu korytarza komunikacyjnego dla obejścia drogowego (tzw. obwodnicy) miasta Wysoka od miejscowości Bądecz omijający miejscowości Sędziniec i Wysoczkę w kierunku Pobórki Wielkiej (do drogi krajowej DK 10 i planowanej S10) do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 10,

l) przekazania wniosku Pana A.D. z dnia 04.02.2021r. w sprawie przyłącza kanalizacyjnego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 11,

m) zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok, Projekt uchwały nr 13,

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 - Projekt uchwały nr 14

5.    Przygotowanie planów pracy Komisji na 2021 rok.

6.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7.    Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

 Przewodnicząca Komisji  Oświaty, Kultury,  Spraw Socjalnych i  Porządku Publicznego                                                                             

 (-)  Grażyna Wrzaszczak         

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 (-)  Marek   Jóźwina

                                                                                                                          

 Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

 (-)  Stanisław Grzybowski