Wysoka, dnia 01 lutego 2021 r.

RMiG.00021.32.2021

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020.713 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i § 47a. ust. 1 i ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XXXII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.00.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju ww. sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem aplikacji (Microsoft Teams).

 

Przedkładam porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Wysoka za 2020 rok.

6.    Informacja o wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, osiągniętych w roku 2020.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części budynku pl. Powstańców Wielkopolskich nr 20/21 - Projekt uchwały nr 1.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12.12.2020 r. Pana Marcina Wytrzyszczewskiego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 2.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r. Pana Piotra Sterkowskiego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 3.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14.12.2020 r. Pana Arkadiusza Rakoczego, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 4.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia  20.12.2020 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym - Projekt uchwały nr 5.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21.10.2020r. Zarządu Klubu „GLKS Wysoka”- Projekt uchwały nr 6.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 15.01.2021 r. Stowarzyszenia Polska Wolna od GMOr. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 7.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji p. D.K.W. - właścicieli działek z dnia 25.01.2021r. dotycząca studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 8. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji p. A.H. – właściciela działki z dnia 26.01.2021r. dotyczaca  studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 9.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 19.01.2021r. dot.  ujęcia w opracowywanym studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka sugerowanego przebiegu korytarza komunikacyjnego dla obejścia drogowego (tzw. obwodnicy) miasta Wysoka od miejscowości Bądecz omijający miejscowości Sędziniec i Wysoczkę w kierunku Pobórki Wielkiej (do drogi krajowej DK 10 i planowanej S10)  do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 10.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Pana A.D. z dnia 04.02.2021r. w sprawie przyłącza kanalizacyjnego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 11.

18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2025 dla Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 12.

19.       Przedstawienie wniosków dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej:

a)   z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Wysoka,

b)   z analizy organizacyjno - prawnej, kadrowej oraz finansowej kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej,

c)    stanowisko Burmistrza w sprawie pozostawienia statusu zakładu budżetowego (ZGK Wysoka) lub propozycja jego zmiany.

d)   zapytania – dyskusja – wnioski radnych.

e)   podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Wysoka ww. sprawie stanowiska.

20.       Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2021 r.:

a)  Komisji Budżetowo- Gospodarczej - Projekt uchwały nr 13,

b)  Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - Projekt uchwały nr 14,

c)  Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Projekt uchwały nr 15,

d)  Komisji Rewizyjnej - Projekt uchwały nr 16.

21.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok - Projekt uchwały nr 17.

22.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 - 2031 - Projekt uchwały nr 18.

23.       Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

24.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

25.       Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

26.       Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.

27.       Interpelacje i zapytania radnych.

28.      Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

29.       Wolne wnioski.

30. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy.

31. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

32. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

33. Zakończenie i zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

                                                    

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                  Henryk Stańczyk

Szczególy posiedzenia wraz z załącznikami - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/118778 

Uwaga:

         Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku
z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.