PP.67330.1.2021.       

                                                                              Wysoka, dnia 29 stycznia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 293/; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2020 r., poz. 256/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2021 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Adama Radkiewicza, ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowanie w sprawie wydania zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

„Modernizacja linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka: - budowa linii kablowej od rozłącznika nr 747 do stacji 03-1711 Wysoka, ul. Akacjowa”

Inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 43 leżącej w obrębie ewid, Wysoka Wielka.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44). Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.     

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwestycji

-  gabloty ogłoszeń /Wysoka Wielka, Wysoka/

- BIP

2. a/akta

IF-W