Powszechny Spis Rolny

 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych – MIASTO I GMINA WYSOKA     

            Na podstawie art.19 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1728)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA  -GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art.1 ust.2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”)spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza  terenowego winien spełniać następujące warunki:

1)     ukończone 18 lat,

2)     mieszkaniec miasta i gminy Wysoka,

3)     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)     posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza:

1)     Składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail na potrzeby realizacji procesu naboru i szkolenia kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

2)     Zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu. Podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin  kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learing. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

3)     Podlega postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik i jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

4)     Otrzyma w czasie rejestrowania jego danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Dane kandydatów na rachmistrza są rejestrowane w SER przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej. Kandydat na rachmistrza terenowego, którego dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzyma login do aplikacji e/m-learing, a na wskazany w ofercie adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learing, która  zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

5)     Po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu testowego tj. uzyskaniu co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaje wpisany  na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego, zgodnie  z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisuje umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego, z zastrzeżeniem pkt.3 powyżej.

6)     Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku oraz żądania sprawdzenia poprawności tego wyniku.

7)     Po wpisaniu na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia  umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy, wyłoniony w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru na zasadach określonych w PSR 2020, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, dostarczonego mu na podstawie umowy użyczenia mienia. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem ww. urządzeń.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

1)     przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

2)     zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

3)     przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Według informacji GUS, liczba rachmistrzów terenowych, którzy powinni być zaangażowani w prace na rzecz spisu rolnego na terenie miasta i gminy Wysoka wynosi – 1 osoba, plus 2 osoby rezerwowe.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego musi zawierać:

1.     Zgłoszenie  kandydatury z podaniem:

1)     imienia (imion) i nazwiska

2)     daty urodzenia

3)     adresu zamieszkania

4)     numeru telefonu

5)     adresy e-mail

6)     spełnienia warunku dotyczącego wykształcenia.

2.     Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3.     Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 5 PSR 2020, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” (druk do pobrania). Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 5 PSR 2020, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Powyższa klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4.     Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych – Miasto i Gmina Wysoka”, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

W terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl1 , w Gminnym Biurze Spisowym w Wysokiej pod numerem telefonu 604 298 918 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej2.

 

Wysoka, 15.06.2020 r.                                              Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                   /-/ Artur Kłysz

1https://rolny.spis.gov.pl/

2https://www.gminawysoka.pl