Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. KADR I PŁAC

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

ds. kadr i płac

Wymiar czasu pracy:

pełny etat (40 godzin tygodniowo)

 1. Wymagania niezbędne:

  1) obywatelstwo polskie

  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym dające kwalifikacje do pracy w administracji publicznej (np. administracja, ekonomia, prawo)

  4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe

  5) nieposzlakowana opinia

 2. Wymagania dodatkowe:

  1) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: kodeksu postepowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeks pracy,

  2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

  3) umiejętność interpretacji aktów prawnych,

  4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

  5) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

 3. Zakres zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy (w tym zatrudnionych w systemie robót publicznych oraz prac interwencyjnych), kierowników: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

 2. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników wymienionych w pkt 1.

 3. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego itp.

 4. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej okresowych badań lekarskich pracowników

 6. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników (merytorycznych, bhp itp.)

 7. Wydawanie pracownikom środków czystości, odzieży roboczej i ochronnej oraz prowadzenie stosownej ewidencji, prowadzenie innych spraw związanych z BHP

 8. Prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy

 9. Prowadzenie spraw płacowych oraz naliczanie wynagrodzeń miesięcznych i innych świadczeń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wysokiej

 10. Naliczanie w oparciu o prowadzoną dokumentację osobową dodatków za wysługę lat oraz nagród jubileuszowych

 11. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej

 12. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

 13. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia pracowników

 14. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich

 15. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych

 16. Rozliczanie świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 17. Analiza wszelkich świadczeń dla pracowników (rzeczowych i finansowych) pod kątem opodatkowania oraz oskładkowania

 18. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz członków ich rodzin, a także prowadzenie spraw związanych z ustaleniem kapitału początkowego

 19. Rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy oraz przekazywanie głównemu księgowemu zestawienia zbiorczego w celu terminowego przekazania należności do ZUS

 20. Sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych

 21. Obliczanie i terminowe przekazywanie głównemu księgowemu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 22. Przygotowywanie i wydawanie informacji o przychodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

 23. Prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczych i sądowych

 24. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie prowadzonych spraw

 25. Uzgadnianie na koniec każdego kwartału zgodności wypłat z ewidencją księgową

 26. Prowadzenie kart wynagrodzeń ryczałtowych dla radnych, sołtysów, innych osób (członków komisji wyborczych itp.) oraz sporządzanie dla nich informacji podatkowych

 27. Sporządzanie list płac dla osób pobierających podatki lokalne oraz opłatę targową w drodze inkasa oraz sporządzanie dla nich informacji podatkowych

 28. Prowadzenie spraw dotyczących naliczania i odprowadzania składek na PFRON

 29. Prowadzenie spraw dotyczących grupowych ubezpieczeń pracowniczych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

 30. Prowadzenie spraw związanych z PPK

 31. Obsługa platformy usług elektronicznych, systemu PŁATNIK

 32. Rozliczanie roczne podatku PIT-11, PIT-4R oraz sporządzenie raportów RMUA

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

 2. stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

 3. praca w godzinach: poniedziałek: 7.00-17.00 (w systemie rotacyjnym), wtorek – piątek 7.00 – 15.00,

 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

 5. kwestionariusz osobowy (pobierz)
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadr i płac w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Załączniki

kadry i płace (165.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2020-05-28 23:16:19
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2020-05-28 23:30:27
Ostatnia zmiana:2020-05-28 23:30:41
Ilość wyświetleń:417

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij