INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 12  maja 2020 r.

 

 Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §18 ust. 1 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r, poz. 7714),  

 

zwołuję XXII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.  Porządek obrad w załączeniu.

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na  ryzyko infekcji WIRUSA COVID -19, zachęcam Państwa do oglądania transmisji z obrad sesji on-line (www.gminawysoka.pl ; link: transmisje obrad Rady – esesja.tv).

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                Rady Miasta i Gminy

                                                                                                          Wysoka

 

                                                                                                 Henryk Stańczyk

 

 

 Uwaga:

     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

     Jednoczenie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

      Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

 

 

Porządek obrad XXII  Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka w dn. 27 maja  2020 r., (tj. środa) o godz. 14.00

 

 

1)    Otwarcie sesji.

2)    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4)    Jubileusz XXX - Lecia Samorządu Gminnego.

5)    Wystąpienia gości zaproszonych  wg. wcześniejszych ustaleń.

6)    Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2019.

7)    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 1.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 626/1 o pow. 0,0990 ha oraz działki oznaczonej numerem geodezyjnym 626/4 o pow. 0,2192 ha,  będących w użytkowaniu wieczystym, położonych  w obrębie miasta Wysoka,  przy ul. Strzeleckiej - Projekt uchwały nr 2.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 3.

10)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 4.

11)  Podjęcie uchwały przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji w sprawie racjonalizacji wydatków na funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych - Projekt uchwały nr 5.

12)  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

13)  Interpelacje i zapytania radnych.

14)  Prezentacja złożonych interpelacji.

15)  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

16)  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

17)  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

18)  Wolne wnioski.

19)  Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta i Gminy.

20)  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

21)  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

22)  Zakończenie obrad i zamknięcie XXII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

Szczegóły posiedzenia wraz z projwktami uchwał pod adresem - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/85934