K O M U N I K A T

o zmianie terminu obrad XXI sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

Szanowni Państwo!

            W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze naszego kraju oraz w trosce o zdrowie naszych mieszkańców, zmieniam termin posiedzenia XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka, zaplanowanej na 30 marca 2020 r.

            Sesja ta odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r., tj. środa o godz. 14.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

Proponowany porządek sesji pozostaje bez zmian.

            Zachęcamy naszych mieszkańców do oglądania transmisji z obrad sesji w swoich domach (www.gminawysoka.pl link: transmisje obrad Rady – esesja.tv)

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                              inż. Henryk Stańczyk

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości zaproszonych  wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w oddziałach przedszkolnych i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka - Projekt uchwały nr 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. - Projekt uchwały nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania przedsięwzięcia związanego z realizacją „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka na lata 2015-2032” - Projekt uchwały nr 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 4.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 5.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 6.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 7.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru - Projekt uchwały nr 8.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnegoi podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów - Projekt uchwały nr 9.
14. Informacja o złożonych wnioskach na zebraniach wiejskich w 2020 r.
15. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Prezentacja złożonych interpelacji.
18. Informacja Przewodniczącego Rady ze spotkania w sprawie „Obwodnicy północnej Powiatu Pilskiego.”
19. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie rozważenia propozycji uporządkowania stanu własnościowego gruntów (dróg) położonych na terenie miasta i gminy Wysoka.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
21. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
22. Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
23. Wolne wnioski.
24. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta i Gminy.
25. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
26. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
27. Zakończenie obrad i zamknięcie XXI sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.