Wysoka, dnia 10.12.2019r.

RMiG.00021.18.2019

                                                                                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienia gości zaproszonych  wg. wcześniejszych ustaleń.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wysoka - Projekt uchwały nr 1 .

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 2 .

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 3.

10. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

11.  Prezentacja złożonych interpelacji.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

14.  Wolne wnioski.

15.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta i Gminy.

16.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

17.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

18.  Zakończenie obrad i zamknięcie XVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy

                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

 

Uwaga:

 

1.    Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

2.    Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

3.    Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.