Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 632595-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka: Usługi transportowe polegające na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Wysoka do Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Piły, Rataj i Złotowa w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, krajowy numer identyfikacyjny 53104500000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  , 89-320  Wysoka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (67) 2871004, e-mail office@gminawysoka.pl, faks (67) 2871004.
Adres strony internetowej (URL): bip.gminawysoka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.gminawysoka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.gminawysoka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miasto i Gmin Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe polegające na dowozie i odwozie uczniów z terenu Gminy Wysoka do Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Piły, Rataj i Złotowa w roku 2020
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: Część I - Dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Wysokiej Część II - Dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wysoka do placówek oświatowych na terenie Piły, Rataj i Złotowa. Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości: - cześć I – do 130 km - teren Gminy Wysoka, - część II – do 487 km – teren Gminy Wysoka – Piła, Rataje (gm. Chodzież), Złotów Część I. Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Przewóz powinien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysokiej ustalonego w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Dowóz dzieci i młodzieży ma się odbywać na trasach: Trasa 1: Tłukomy – Kijaszkowo – Czajcze – Młotkowo – Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem). Trasa 2: Bądecz, Sędziniec - Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem), Na każdej z tras przewidziane są 3 kursy – 1 poranny i 2 kursy odwozu (1340 i 1440), W wyjątkowych wypadkach uzależnionych od planu zajęć – 1530 Wszystkich uczniów należy dowieźć do Szkół w godzinach 730 - 755 (nie wcześniej niż 730 ) Wykonawca usługi ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. Środek transportu niezbędny do wykonania usługi – pojazd posiadający co najmniej 50 miejsc siedzących. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający. Część II. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie następujących miejscowości : Piła, Rataje i Złotów. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie następujących miejscowości: Piła, Rataje (gm. Chodzież) i Złotów (z miejsca zamieszkania i z powrotem). Usługa realizowana jest w dniach nauki szkolnej czyli w dniach kiedy w szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz uroczystości szkolne (usługa może być wykonywana w wyjątkowych przypadkach w sobotę, gdy dana placówka odrabiać będzie zajęcia). Wszystkich uczniów do szkół i placówek należy dowieźć do godz. 750. Kurs powrotny powinien być dostosowany do godzin zakończenia zajęć przez uczniów objętych dowozem (powinien rozpocząć się w godzinach 1330 - 1530. Opiekę nad uczniami dowożącymi zapewnia Zamawiający. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o Transporcie Drogowym (Dz. U. z 2017.2200 ze zm.) przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Pojazdy którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016.2002 ze zm.),

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że posiada zezwolenie, koncesję lub licencje na wykonywanie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który przedstawi wykaz: - część nr 1: co najmniej 1 pojazd, na minimum 50 miejsc siedzących przystosowany do przewozu uczniów, którym dysponuje Wykonawca, przeznaczony do wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania oraz oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - część nr 2: co najmniej 3 pojazdy, na minimum 8 miejsc siedzących każdy, przystosowane do przewozu uczniów niepełnosprawnych, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) koncesje, zezwolenie lub licencje - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, b) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) oświadczenie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał usługi tożsame z zamówieniem lub podobnym zakresie, oraz, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, d) wykaz taboru samochodowego przewidzianego do wykonania zamówienia z marką i ilością miejsc siedzących /zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ/ e) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Formularz ofertowy, b) aktualne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1 i 2 doi SIWZ, /w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia /zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ/ - o ile dotyczy, d) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę – w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przez utworzenie tzw. konsorcjum zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania go w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, w przypadku: a) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, c) terminu realizacji zamówienia – jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń niezależnych od wykonawcy, który nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy, d) zmian ilości kilometrów, tras przewozów, jak i ilość przewozów, godziny dowozu i odwozu, w związku z dostosowaniem ich do organizacji pracy szkół, Zmiana godziny dowozu i odwozu oraz tras przewozów nie wymaga aneksu do zawarcia umowy, a jedynie aktualizacji rozkładów. e) wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy pomimo zachowania należytej staranności, wpływających na jej realizację, m.in. znaczący wzrost czynników niezależnych od Wykonawcy – za znaczny wzrost należy przyjąć zmianę ceny paliwa równą lub większą niż 15 % ceny bazowej, w sytuacji kiedy cena paliwa osiągnie w/w poziom przez okres minimum 1 miesiąca. f) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Wysokiej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości: - cześć I – do 130 km - teren Gminy Wysoka, Przewóz powinien odbywać się według harmonogramu uzgodnionego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wysokiej ustalonego w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Dowóz dzieci i młodzieży ma się odbywać na trasach: Trasa 1: Tłukomy – Kijaszkowo – Czajcze – Młotkowo – Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem). Trasa 2: Bądecz, Sędziniec - Szkoła Podstawowa w Wysokiej (i z powrotem), Na każdej z tras przewidziane są 3 kursy – 1 poranny i 2 kursy odwozu (1340 i 1440), W wyjątkowych wypadkach uzależnionych od planu zajęć – 1530 Wszystkich uczniów należy dowieźć do Szkół w godzinach 730 - 755 (nie wcześniej niż 730 ) Wykonawca usługi ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. Środek transportu niezbędny do wykonania usługi – pojazd posiadający co najmniej 50 miejsc siedzących. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania zapewni Zamawiający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wysoka do placówek oświatowych na terenie Piły, Rataj i Złotowa.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości: - część II – do 487 km – teren Gminy Wysoka – Piła, Rataje (gm. Chodzież), Złotów Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się na terenie następujących miejscowości: Piła, Rataje (gm. Chodzież) i Złotów (z miejsca zamieszkania i z powrotem). Usługa realizowana jest w dniach nauki szkolnej czyli w dniach kiedy w szkołach odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze oraz uroczystości szkolne (usługa może być wykonywana w wyjątkowych przypadkach w sobotę, gdy dana placówka odrabiać będzie zajęcia). Wszystkich uczniów do szkół i placówek należy dowieźć do godz. 750. Kurs powrotny powinien być dostosowany do godzin zakończenia zajęć przez uczniów objętych dowozem (powinien rozpocząć się w godzinach 1330 - 1530. Opiekę nad uczniami dowożącymi zapewnia Zamawiający.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas podstawienia pojazdu zastępczego

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

SIWZ (158.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Oświadczenie (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - Oświadczenie (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - Formularz oferty (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - projekt umowy (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - zobowiązanie innego podmiotu (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - wykaz taboru samochodowego (16.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-12-05 22:50:03
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-12-05 23:02:09
Ostatnia zmiana:2019-12-05 23:02:20
Ilość wyświetleń:357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij