Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 Wysoka, dnia 30.10.2019r.

RMiG.00021.16.2019

                                                                                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.     Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.     Prezentacja Inwestora planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz na działce nr geodezyjny 148/2 w miejscowości Wysoczka w zakresie:

a) stanu formalnoprawnego,

b) parametrów techniczno – ekonomicznych,

c) wpływu na środowisko i  istniejącą infrastrukturę,

d) dyskusja (pytania – odpowiedzi - wnioski).

6.     Informacja o stopniu zaawansowania prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka.

7.     Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 z uwzględnieniem wyników egzaminów.

8.     Informacja o zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych szkół podstawowych w gminie Wysoka na rok szkolny 2019/2020 oraz skutków finansowych wynikających z uwzględnienia zmian (aneksów)
w roku szkolnym 2019/2020 i w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w mieście Wysoka, przy Placu Powstańców Wielkopolskich 8 wraz
z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych budynku i części gruntu na rzecz najemcy. -   
Projekt uchwały nr 1 .

10.  Podjęcie  uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. - Projekt uchwały nr 2.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr  II/13/2018 z dnia 12.12.2018 r.  Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok. - Projekt uchwały nr 3 .

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok. – Projekt uchwały nr 4.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok. – Projekt uchwały nr 5.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030. – Projekt uchwały nr 6.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego we wsi Stare – Projekt uchwały nr 7.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LII/273/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka w rejonie ulic: Dworcowej, Kościuszki, Akacjowej – strona południowa, Strzeleckiej, Św. Walentego i Kościelnej – Projekt uchwały nr 8.

17.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

19.  Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

20.  Prezentacja złożonych interpelacji.

21.  Interpelacje i zapytania radnych.

22.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

23.  Wolne wnioski.

24.  Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy.

25.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

26.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

27.  Zakończenie obrad i zamknięcie XVI  sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                               

                                                                                    Miasta i Gminy

                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

 

1.     Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

2.     Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka
http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

3.     Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów radnych są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/?c=700

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-11-13 04:44:25
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-11-13 04:46:30
Ostatnia zmiana:2019-11-20 08:38:54
Ilość wyświetleń:272
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij