INFORMACJA W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW

NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

NA KADENCJĘ 2020 – 2023.

 

Szanowni Państwo !

 

    W 2019r. kończy się kadencja ławników sądowych wybranych przez Radę Miasta i Gminy Wysoka w 2015 roku. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu pismem (znak sprawy: A-0131-9/19 z dnia 21 maja 2019r.) przekazał informację dotyczącą ilości ławników do wyboru na kadencję 2020 – 2023:

1.    do XIV Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile – wybranych ma być trzech (3) ławników sądowych.

2.    do Sądu Rejonowego w Chodzieży wybrany ma być jeden (1) ławnik sądowy.

      Nabór kandydatów na ławników będzie trwał do dnia 1 lipca 2019r. do godz. 15.00.

      Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej przygotował Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego i pozostałe załączniki jak wzory oświadczeń, listę osób zgłaszających kandydata na ławnika oraz szczegółową informację dotyczącą wymogów zgłoszenia i procedury wyborczej.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi załącznikami można pobrać w biurze Rady Miasta i Gminy, pokój nr 15, I piętro oraz w sekretariacie Urzędu, pokój nr 27, II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka – adres strony internetowej: http://bip.gminawysoka.pl/ i www.gminawysoka.pl, w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Nabór – Ławnicy sądowi.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – Pani Wioletta Kołodziej, tel. (67) 287-10-04 w. 39.

 

Nabór kandydatów na ławników sądowych kadencji 2020 – 2023.

 

Wymogi dotyczące kandydatów:

    Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z póź. zmianami) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto, nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin w terminie do dnia 1 lipca 2019r. do godz. 15.00:

 

1)   prezesi właściwych sądów,

2)   stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3)   oraz co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.

 

         Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 ze zmianami).

           Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia, kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty n/w,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści (30) dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r.  (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544 ze. zmianami), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa (2) zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie),

6)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy (3) miesiące przed dniem zgłoszenia,

7)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu (50) osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

  

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 1 lipca 2019r. od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Wysokiej
, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, w biurze Rady, pokój nr 15, I piętro, oraz
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 27, II piętro, a ponadto za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, 89-320 Wysoka, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Uwaga:  Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

 

1 lipiec 2019r., godz. 15.00 jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej – Pani Wioletta Kołodziej, tel. (67) 287-10-04 w. 39.

 

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta i Gminy w dniu 1 lipca 2019r. po godz. 15.00, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Uwaga:

 

1.    Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

2.    Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

3.    Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Informacje dodatkowe:

 

Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników przez uprawnione podmioty, Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach.

Informacje o kandydatach uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla Informacji
o kandydatach do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje Zespół, który przedstawia na sesji Rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Istnieje możliwość udziału sędziego lub innego pracownika sądu w pracach zespołu opiniującego kandydatów na ławników – jeżeli rada gminy o taką osobę wystąpi do prezesa właściwego sądu.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi załącznikami można pobrać w biurze Rady Miasta i Gminy, pokój nr 15, I piętro oraz w sekretariacie Urzędu, pokój nr 27,
II piętro Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, lub
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka – adres strony internetowej: http://bip.gminawysoka.pl/ i www.gminawysoka.pl, w zakładce Urząd Miasta i Gminy - Nabór – Ławnicy sądowi.