PP.67330.5.2019.       

                                                                              Wysoka, dnia 13 marca 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że w dniu 8 marca 2019 roku, zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60 – 479 Poznań, reprezentowanej przez Pełnomocnika Grzegorza Jarysz, Os. Kosmonautów 12/33, 61 – 627 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej  SN-15 kV i rury kanalizacji kablowej, zastępujące istniejące stacje i linię napowietrzną SN-15 kV przeznaczoną do demontażu, oraz słupy i podziemne linie kablowe nn-0,4 kV w celu wykonania projektu pod nazwą: „Modernizacja linii SN-15 kV GPZ Wyrzysk – Wysoka – budowa linii kablowej SN – 15 kV od stacji 03-1411 „Rudna B” do stacji 03-1414 „Kostrzynek”.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

     mgr Artur Kłysz