ZARZĄDZENIE Nr 55/2019

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

 z dnia 11 lutego 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku.

 

            Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca  2014 r. w sprawie  zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektów, o których mowa w pkt.1.

 

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 11 lutego do 28 lutego 2019 r.

 

§ 3. Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2019 roku, udostępniony zostanie mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) adres office@gminawysoka.pl

 

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Pan Piotr Nagel – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej.

 

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 

            § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.